Услуги

Пентахрон ЕООД изпълнява широк набор от услуги – от разработване на концептуални проекти, интериор и екстериор, до управление на проекти – както нашите собствени, така и на други дизайнерски и архитектурни студиа. Ние не определяме проектите като малки и големи, а обръщаме внимание на детайла и на личното отношение към клиента. Винаги анализираме желанията и нуждите на Възложителите.

Интериор

 • цялостни интериорни проекти – предпроектни проучвания, идеен и работен проект;
 • частични интериорни проекти – решения само на отделни елементи (тавани, осветления, функционални решения, обзавеждане, ключове и контакти и т.н);
 • идеен проект – включва предварителни и концептуални проучвания, функционални решения, замерване на обекта, визуализация;
 • работен проект –изработване на работни чертежи при одобрен идеен проект – чертеж зидове и настилки, чертеж обзавеждане, схема осветление, схема ключове и контакти, разгъвки, детайли, количествени сметки.

Дизайн

 • идеен проект – предварителни и концептуални проучвания, обемно решение, визуализация;
 • работен проект – изготвяне на чертежи с детайли, изгледи и разрези, количествени сметки;
 • обзавеждане – корпусни, меки мебели, столове, маси, осветителни тела, декоративни елементи, преместваеми обекти, сергии, стилажи, елементи от градското обзавеждане, елементи от градинско и парково обзавеждане и т.н.
 • цялостен дизайн – идеен и работен проект.

Инвестиционно проектиране

 • цялостна услуга за изработка на идейни и работни проекти;
 • еднофамилни и многофамилни жилищни сгради;
 • промишлени сгради;
 • обществени сгради;
 • проекти за реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението;
 • проекти за фирмени табели, надписи и тотеми;
 • проекти за преместваеми обекти и тротоарно право;
 • ПУП (подробен устройствен план).

Отделни услуги

 • заснемане и дигитализиране на сграда или отделно помещение;
 • изготвяне на функционални схеми;
 • идеен проект – включва заснемане (ако сградата е съществуваща), предпроектни проучвания, изготвяне на функционално и обемно-устройствено решение – функционални схеми, разпределения, фасади, визуализации или макет;
 • работен или технически проект по вече съществуващ идеен проект – изготвя се на базата на одобрения идеен проект. Съгласуване на проекта със съответните специалности (Конструкции, ВиК, Електро, ОВ, Паркоустройство, Геодезия, ПБЗ, ПБ) и изготвяне на архитектурен проект (ситуация, разпределения на всички нива, план покрив, фасади, разрези, обяснителна записка, количествени сметки);
 • изготвяне на проектна документация по конкретна специалност – когато вече разполагате с разработен проект по част от специалностите, но Ви липсват една, две или повече;
 • градоустройствени проекти.

3D услуги

 • 3D визуализации на архитектурни обекти – по готови вече чертежи;
 • 3D визуализиране на други обекти – за реклама, търговия, производство или лични нужди;
 • анимации – създаване на 3D анимации с архитектурна, рекламна или друга насоченост;
 • 3D моделиране – създаване на тримерни обекти по поръчка свързани с производството, рекламата, архитектурата, дизайна или лични нужди.

Графични услуги

 • дигитализиране на чертежи от хартия във векторен вариант;
 • заснемане и дигитализиране на сграда или отделно помещение;
 • изготвяне на рекламни материали – листовки, диплянки, визуализации с висока резолюция за билбордове, плакати, рекламни пана;
 • изработка на лого – за визитни картички, фирмени и продуктови лога;
 • изработка на визитни картички;
 • предпечат.

Експертна помощ

 • количествено – стойностни сметки;
 • количествени сметки по готов проект;
 • анализи за търгове;
 • консултации за тръжна документиация;
 • изготвяне на пожарни досиета;
 • изготвяне на евакуационни схеми.

Консултации

 • авторски надзор;
 • актуални нормативни уредби;
 • при покупка на поземлен имот с инвестиционно намерение;
 • при покупка на жилище или друг недвижим имот;
 • в процеса на инвестиционното проектиране;
 • всичко за интериора и декорациите;
 • градоустройство и пространствено – обемни решения.

Ръководене на проекти

 • изготвяне на бюджет на проекта и остойностяване на строително-монтажните дейности;
 • избиране на изпълнители по оферти спрямо бюджета;
 • изготвяне на график за изпълнение на проекта;
 • следене на стойностите на бюджета по време на изпълнение на проектите;
 • консултация при закупуване на необходимите строителни материали, мебели, техника;
 • организация на строителния процес и съгласуване между изпълнителите;
 • проверка и приемане на извършените работи заедно с Възложителя и възлагане на корекции при необходимост от такива;
 • следене за правилното и коректно изпълнение на вече изготвения проект.