Общи условия

Общи условия
Услугите, обект на продажба чрез сайта, са описани по вид, качество и количество в същия. 

Права и задължения на потребителя
Потребителят има право да разглежда, поръчва и получава услугите от сайта по реда и условията, посочени в него.

Всеки потребител, независимо дали е направил поръчка, или не, се задължава при ползване на сайта:
    * да не нарушава и да зачита правата и свободите на гражданите съгласно Конституцията, законите на Република България и международните актове, по които тя е страна, правилата на морала, добрите нрави и интернет етиката;
    * да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
    * да не извършва злоумишлени действия.

Права и задължения на Пентахрон ЕООД
Има право, но не и задължение да запазва материали и информация, използвани/разположени на сървъра ни или направени достояние на трети лица от потребител, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на Пентахрон ЕООД, както и на трети лица в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвана или разпространена информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи по силата на изрична законова разпоредба.  
Пентахрон ЕООД има право по всяко време, без да уведомява потребителя, когато последният ползва сайта в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на Пентахрон ЕООД  да прекратява достъпа на потребителя до сайта. Пентахрон ЕООД не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за причинени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на достъпа, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез сайта pentahron.eu.
Потребителят е длъжен да обезщети Пентахрон ЕООД и всички трети лица за всички нанесени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с интернет страницата, хипервръзки, материали или информация, които потребителят е използвал, разположил на сървъра ни, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез pentahron.eu в нарушение на закона, настоящите Общи условия, добрите нрави или интернет етиката.
Пентахрон ЕООД има право ежеседмично да праща писмо с новини до потребителите на сайта, ако същите са потвърдили желанието си за това. Това писмо съдържа в себе си актуални промоции, нови продукти, новини за предстоящи празници, свежи идеи за подаръци и др. Пентахрон ЕООД няма право да изпраща това писмо до потребители, които категорично са заявили, че не желаят да го получават.
Пентахрон ЕООД има право да събира и използва информация относно своите потребители.
Информацията по предходния член може да бъде използвана от Пентахрон ЕООД освен в случай на изрично несъгласие на потребителя, изпратено на следния имейл адрес: pentahron@gmail.com. Пентахрон ЕООД събира и използва информацията, за да подобрява предлагането на стоките и задоволяването на потребителските нужди. Всички цели, за които Пентахрон ЕООД ще използва информацията, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, добрите нрави и интернет етиката.
Пентахрон ЕООД гарантира на своите потребители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица освен в случаите и при условията, посочени в настоящите Общи условия.
Пентахрон ЕООД има право да инсталира върху компютрите на потребителите cookies. Те са текстови файлове, които се запазват от интернет страницата върху твърдия диск на потребителя и позволяват възстановяване на информация за потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, интернет страниците, които посещава, хипервръзките, които използва, информацията, която използва и записва, и други.

Защита на личните данни. Kонфиденциалност
Съгласно Закона за защита на личните данни потребителят има право на достъп до личните си данни, които е въвел или са станали достояние на Пентахрон ЕООД при ползване от него на сайта, както и на поправка на тези лични данни.
Потребителите, които са попълнили регистрационната форма и са приели настоящите Общи условия, изрично се съгласяват предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани от Пентахрон ЕООД по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги.
Потребителите предоставят своите лични данни доброволно с оглед на тяхната идентификация в процеса на ползване на сайта и същите могат да се съхраняват, обработват и използват от Пентахрон ЕООД за целите на поддръжка на предлаганите услуги и за целите на рекламата на стоки и услуги.
Пентахрон ЕООД заявява, че предоставените от потребителите на сайта лични данни не се преотстъпват на трети лица за рекламни, промоционални и/или каквито и да било други цели.
Пентахрон ЕООД си запазва правото да използва IP адресите и други данни на потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо въз основа на разпореждане на съответен държавен орган, издадено по надлежния ред, или с оглед изпълнение на законови юридически процедури, или за да се спазят общите условия на сайта за електронна търговия.